LIZI ART AND DESIGN
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása
 • Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Rudolf Elisabeth e.v.

Adószám:  68268556137

Cím. 7054 Tengelic, Ady Endre utca 24.

Webhely: www.liziartanddesign.hu

E-mail:  (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti

 • Jelen webhely: liziartanddesign.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.
 • Adatkezelő nyilvántartási számai és a nyilvántartást vezető hatóság:

Adatkezelő:

Rudolf Elisabeth

A nyilvántartást vezető hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 1. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya
 • A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint  a  Felhasználókra  a  szolgáltatás  igénybevétele  során  (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban –

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.), – és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3.  Jelen  tájékoztató  értelmében  Felhasználó:  a  webhelyet  böngésző  természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

3.2.  A  hozzájárulást  Felhasználó  az  adatkezelési  nyilatkozat  előtti  jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e  pontban  említett  adatkezelési  nyilatkozatban  olvasható  „Adatkezelési  tájékoztató” szövegrésszel  jelölt  linkre  kattintva  elolvashatja,  mellyel  Adatkezelő  biztosítja  a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

 1. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően 

4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további  külön  hozzájárulása  nélkül,  illetve  a  hozzájárulás  visszavonását  követően  a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó  további  külön  hozzájárulása  nélkül,  valamint  az  érintett  Felhasználó hozzájárulásának  visszavonását  követően  is  kezelheti  az  alábbi  esetekben:

– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

–  az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

4.4.  Az  érdekmérlegelési  teszt  eredményéről  Adatkezelő  tájékoztatja  az  érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

4.5.  Az  érdekmérlegelési  teszt  elvégzése  során  Adatkezelő  az  Európai  Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó  6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken olvasható: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

 1. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai

5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének  c)  pontja  alapján  történő  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő  köteles  teljesíteni,  melyek  szintén  személyes  adatok  kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

5.2. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a Felhasználó  személyes  adatait  kezelheti  akkor  is,  ha  az  érintett  Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  az  Adatkezelő  vagy  harmadik  személy  jogos  érdekének  érvényesítése  céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A  fenti,  jogos  érdekre  való  hivatkozással  történő  adatkezelés  megkezdése  előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 4.3. – 4.5. pontjaiban írtak szerint.

5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót. Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás  nyújtásához  technikailag  elengedhetetlenül  szükségesek.  Adatkezelő  az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges,  azonban  ebben  az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentum és jelen tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.) Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól  eltérő  célból  –  így  különösen  szolgáltatása  hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezel.

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor  felugró  tájékoztató  ablakban  elhelyezett  jelölőnégyzetek  bejelölésével járulhat  hozzá  a  látogatáselemző  és  a  marketing  célokat  szolgáló  technikai adatgyűjtéshez.

6.3.  Kezelt  adatok  körének  meghatározása:  Az  információtechnológiai  adatkezelés  a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok: – a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje – Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága

– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó

– a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet- szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)

– webhely böngészése kezdésének időpontja

– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja – a webhely böngészésének időtartama.

6.4.  Az  adatkezelés  célja:

A  „sütik”  és  a  naplófájlok  használata  a  webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés  célja  a  webhely  felhasználóbarát  működésének  biztosítása  az  érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

Ezen belül:

–  Felhasználó  böngészéshez  használt  eszközének  azonosítása,  az  azonosító  adatok  – böngészés  idejéig  történő  –  megjegyzése:  az  IP-cím  alapján.  Ez  által  válik gördülékenyebbé  a  böngészés,  e  nélkül  ugyanis  Felhasználónak  minden  egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez:

–  A  webhely  látogatottságának  mérése,  a  webhely  egyes  oldalainak  megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.

–  Felhasználó  (böngészéshez  használt  eszköze)  helyének  meghatározása,  Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

–  A  webhely  azonosítása,  amelyről  érkezett  jelen  webhelyre  a  Felhasználó  annak érdekében,  hogy  Adatkezelő  szolgáltatása  iránt  érdeklődő  Felhasználók  egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Az anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,  CA  94043,  USA)  is  hozzáfér,  a  Google  Analytics  eszközeinek  tulajdonosa  és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá. Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő  megosztását,  kedvelését  megkönnyítő  sütiket  (facebook-gomb,  facebook- megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A  Facebook  Inc.  ezen  szolgáltatása  révén  tehát  hozzáfér  a  fentebb  írt,  webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

6.5. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés  során  a  webhelyen  meglátogatott  oldalak  sorrendje)  a  böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak  befejeztével  törlődnek.  Az  ilyen  adatok  kezelését  Adatkezelő  informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás  esetét  kivéve  (lásd  lentebb  az  “Adatfeldolgozó  igénybevétele”  című fejezetben írtakat). A  látogatottság  mérésének  és  a  webhely  használatára  vonatkozó  szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen  adatokat  tárolja  Adatkezelő  tartósan,  de  legfeljebb  2  évig  működő  sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban. Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő  megosztását,  kedvelését  megkönnyítő  sütiket  (facebook-gomb,  facebook- megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig  működő  sütik  segítségével,  mely  sütik  a  Felhasználó  böngészéshez  használt eszközén  rögzülnek.  Ezen  sütik  törléséről  Felhasználó  bármikor  gondoskodhat böngészője  beállításaiban.

6.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:

Adatkezelő  informatikai  rendszerében  elkülönülő adatkezelési  listákon,  anonim  módon.  A  webhely  felhasználóbarát  működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak  sorrendje)  nem  kerülnek  tárolásra.  Az  adatokat  szolgáltató  sütik  helyileg  a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

6.7.  Az  információtechnológiai  adatkezelés  folyamatáról  és  a  Google  Analytics  és  a Facebook  Inc.  eszközeinek  alkalmazásával  megvalósuló  információtechnológiai adatkezelésről  Felhasználó  bővebben  tájékozódhat  a  honlap  böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics   https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support  és  a  Facebook  Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó  hozzájárulása.  A  Felhasználó  az  üzenetküldő  felületen  kért  adatainak önkéntes  megadásával és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail  önkéntes  elküldésével  járul  hozzá  a  megadott  adatai,  illetve  esetlegesen  az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e- mail üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:

– vezetéknév

– keresztnév

– telefonszám

– e-mail cím

– szervezet vagy társaság, vállalkozás neve

– postai címe

Külön kapcsolattartó megjelölése estén:

– kapcsolattartó személy vezetékneve

– kapcsolattartó személy keresztneve

– kapcsolattartó személy telefonszáma

– kapcsolattartó személy e-mail címe

– kapcsolattartó postai címe

Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése:

Ha Felhasználó külön kapcsolattartó személy adatait adja meg (vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát és e-mail címét), az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő részére történő megadása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok átvételekor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős. A  Felhasználó  által  az  üzenetben  (e-mail-ben)  esetlegesen  közölt  további  adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

7.4.  Az  adatkezelés  célja:

Adatkezelővel  történő  üzenetváltás  lehetővé  tétele  a Felhasználó  számára.  A  webhelyet  meglátogató  Felhasználó  fent  megjelölt  önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos  szolgáltatásai  igénybe  vételének  lehetővé  tétele  az  érintett  Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),

–  e-mail  útján  küldött  üzenet  fogadása  (a  webhelyen  feltüntetett  e-mail  cím(ek) használatával),

– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő maximum 7 munkanapon belül teljesít,

– Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő megválaszolása.

7.5. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat.

7.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:

Adatkezelő  informatikai  rendszerében  elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintett:

az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

8.2. Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR.6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és  (2)  bekezdései  alapján  a  Felhasználó  hozzájárulása.  Az  önkéntes  hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az  írásbeli  szerződésbe  foglalt  hírlevél  küldésre  vonatkozó  hozzájáruló  nyilatkozat bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával  adja  meg.  Ezzel  Felhasználó  kijelenti,  hogy  hozzájárul  adatainak  az adatkezelési  tájékoztatóban  illetve  a  szerződésben/nyilatkozatban  meghatározottak szerinti  kezeléséhez,  és  a  hírlevelek  küldéséhez. A  hírlevél  szolgáltatás  a  hasznos  információk  küldése  mellett  az  Adatkezelő  általi közvetlen  üzletszerzést  is  célozza.  E  szolgáltatásra  a  többi  szolgáltatás igénybevételétől  függetlenül  iratkozhat  fel  Felhasználó.  E  szolgáltatás  igénybevétele önkéntes,  Felhasználó  megfelelő  tájékoztatását  követően  meghozott  döntésén  alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

– vezetéknév

– keresztnév

– e-mail cím.

8.4. Az adatkezelés célja:

hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

8.5. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

8.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:

Adatkezelő által igénybe vett informatikai  rendszerében  elkülönülő adatkezelési  listán,  illetve  a  hírlevél  küldés  céljából  kezelt  azon  adatokat,  melyeket papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 1. Tilalmi lista vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés

9.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki megtiltja adatainak hírlevél küldése céljából történő kezelését, tehát megtiltja a hírlevelek küldését, illetve leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról.

9.2. Az adatkezelés jogalapja:

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdésében írt kötelezettség: A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. Jelen esetben e-mail (hírlevél) formájában kerülhet sor az érintett felkeresésére, így Adatkezelő tilalmi listát vezet azon Felhasználók vezetéknevével, keresztnevével és e-mail címével, akik nem járultak hozzá, vagy megtiltották adataik e célból történő felhasználását.

9.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

– vezetéknév

– keresztnév

– e-mail cím.

9.4. Az adatkezelés célja:

A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek  adatai  ismételten  ne  kerüljenek  átvételre,  harmadik  személynek  átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra (pl. csak telefonhívással történő kapcsolatfelvételre) vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének  biztosításához  szükséges  mértékben  kezeli,  más  adatállománnyal  nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.

9.5. Az adatkezelés időtartama:

az adatokat Adatkezelő a Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

9.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:

Adatkezelő  informatikai  rendszerében  elkülönülő adatkezelési listán.

 1. Adatkezelési listák

10.1.  Információtechnológiai  adatkezeléshez  kapcsolódó  listák:

a  Felhasználók  – 6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a  böngészés  ideje  alatt  az  aktuálisan  böngésző  Felhasználók  eszközeinek  IP-címeit nyilvántartó  ideiglenes  lista,  kizárólag  Adatkezelő  információs  rendszerében  vezetve. Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.)

10.2.  Üzenetváltáshoz  vezetett  lista:

a  webhelyen  található  elérhetőség használatával üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról.

10.3. Hírlevél célú lista:

hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt – adatokkal  vezetve.  Az  adatokat  Felhasználó  hozzájárulásának  visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.

10.4. Tilalmi lista:

az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően  Felhasználó  tiltja  az  adatkezelést,  a  tiltással  érintett  adatok  körének meghatározása, az érintett adatok. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő  érintettek  adatai  ismételten  ne  kerüljenek  átvételre,  harmadik  személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán  szereplő  érintettektől  közvetlen  üzletszerzési  célból  küldemény  fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő  a  Felhasználó  tiltásában  meghatározottak  teljesítésének  biztosításához szükséges mértékig kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.

10.5.  Adattovábbítási  nyilvántartás:

Adatkezelő   az  adattovábbítás  jogszerűségének ellenőrzése,  valamint  az  érintett  tájékoztatása  céljából  adattovábbítási  nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás  jogalapját  és  címzettjét,  a  továbbított  személyes  adatok  körének meghatározását,  valamint  az  adatkezelést  előíró  jogszabályban  meghatározott  egyéb adatokat.

10.6. Adatvédelmi incidens nyilvántartás:

személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról  és  ezek  elhárítására  megtett  intézkedésekről  szóló  nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az  elhárítására  megtett  intézkedéseket,  valamint  –  törvényi  kötelezettségen  alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10.7. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák  formájában,  adatkezelési  célonként  elkülönülő  adatbázisokban,  informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 1. Adatkezelés időtartama

11.1.  Az  egyes  adatkezelési  céloknak  megfelelő  adatkezelés  időtartama  fentebb,  az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett  Felhasználó  adatait  a  fentebb  írt  adatkezelési  célok  megvalósulásáig,  vagy Felhasználó  hozzájárulásának  visszavonásáig  illetve  az  érintett  Felhasználó  kérésére történő törlésig kezeli.

11.2.  Ennek  értelmében  a  hozzájáruló  nyilatkozat  visszavonásáig,  a  törlési  kérelem teljesítéséig,  a  regisztráció  törléséig,  a  hírlevélről  való  leiratkozásig,  a  vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a  hírlevelekben  megtalálható  leiratkozó  link  használatával,  valamint az info@liziartanddesign.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli  szerződésen/nyilatkozaton  megadott  és  Adatkezelőnél  nyilvántartott  e-mail címéről  küldik,  ugyanakkor  a  másik  e-mail  cím  használata  nem  jelenti  a  kérelem figyelmen kívül hagyását.

 1. Adatok tárolásának módja

12.1.  Adatkezelő  külön  listák  formájában,  adatkezelési  célonként  elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 1. Adatok törlése, az adatkezelés korlátozása

13.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).

13.2. Törlés helyett Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

13.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

– kezelése jogellenes,

– az  érintett  visszavonja  az  adatkezelés  alapját  képező  hozzájárulását,  és  az adatkezelésnek  nincs  más  jogalapja;

– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, – azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 1. Adattovábbítás

14.1.  Adatkezelő  kizárólag  törvényes  kötelezettség  esetén,  hatóságoknak  továbbít adatokat.

14.2.  Adatkezelő  üzleti  vagy  marketing  céllal  nem  továbbít  adatokat  harmadik személyeknek.

14.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

15.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre:

a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételétől  függetlenül,  ideértve  azon személyeket  is,  akik  esetlegesen  az  Adatkezelővel  kötött  írásbeli szerződésen/Adatkezelőnek  adott  írásbeli  nyilatkozaton  hozzájárultak  a  hírlevél küldéséhez.

15.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

WordPress:

https://wordpress.com/

Automattic Inc. | 60 29th St. #343, San Francisco, CA 94110

help@wordpress.com

WooCommerce:

Homepage

Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

info@woocommerce.com

Jetpack:

Jetpack

Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

Tárhelypark:

Cégnév: Tárhelypark Kft.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Telefon: +36 1 700 4140

Ügyfélszolgálat:

Munkanapokon 9:00 – 17:00

Ebédidő: 12:00 – 12:30

Email: info@tarhelypark.hu

Cím: 1122 Gaál József út 24.

Mailchimp:

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 | mailchimp.com

Magyar Posta ZRT.

https://www.posta.hu/fooldal

Cím: Budapest X. ker. Üllői út 114-116.

FAX Lakossági ügyfeleinknek: 06-46-320-136

15.3. Adatfeldolgozás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó  hozzájárulása.  Felhasználó  az  adatkezelési  tájékoztató  megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan megadott hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

15.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

15.5.  Az  adatfeldolgozás  célja:  A  webhely  információtechnológiai  értelemben  vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az  azon  biztosított  szolgáltatások  nyújtásához  szükséges  technikai  műveletekben megnyilvánuló  adatkezelés  útján.

15.6.  Az  adatfeldolgozás  időtartama:  Megegyezik  a  jelen  tájékoztatóban  az  egyes adatköröket  érintő  adatkezelési  célok  szerint  szabályozott  adatkezeléseknél jelzett  adatkezelési  időtartamokkal.

15.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

15.9. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

15.10. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

16.1.

Hozzáférési  jog:

Felhasználó  kérelmére  az  Adatkezelő  tájékoztatást  ad  a Felhasználó  általa  kezelt,  illetve  az  általa  vagy  rendelkezése  szerint  megbízott Adatfeldolgozó  által  feldolgozott  adatairól,  azok  forrásáról,  az  adatkezelés  céljáról, jogalapjáról,  időtartamáról,  az  Adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel összefüggő  tevékenységéről,  az  esetlegesen  bekövetkezett  adatvédelmi  incidens körülményeiről,  hatásairól  és  az  elhárítására  megtett  intézkedésekről,  továbbá  –  az érintett  személyes  adatainak  továbbítása  esetén  –  az  adattovábbítás  jogalapjáról  és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet).

A helyesbítéshez való jog:

Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Adatok hordozhatóságához való jog:

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat  egy  másik  adatkezelőnek  továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt  akadályozná  az  az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az  adatkezelés  korlátozásához  való  jog:

Adatkezelő  megjelöli  az  általa  kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az  adatkezelő  jogos  indokai  elsőbbséget  élveznek-e  az  érintett  jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz  való  jog:

A  Felhasználó  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy  amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez kapcsolódnak.

16.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak,  elérhetőségeinek  üzletszerzési  listán  való  szerepeltetését,  közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, a hírlevelek  küldésére  történő  felhasználását,  illetőleg  harmadik  személynek  átadását, továbbá kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi  vagy  meghatározott  célú  listán  történő  kezelésének  megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.

16.3.  A  Felhasználó  észrevételeit,  kérelmeit  postai  úton  Adatkezelő  1.1.  pontban feltüntetett címére, e-mailben az info@liziartanddesign.hu e-mail címre juttathatja el. E- mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

16.4. Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá  mindazokat  értesíti,  akiknek  korábban  az  adatot  adatkezelés  céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

16.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) a Felhasználó  visszavonja  az  adatkezelés  alapját  képező  hozzájárulását,  és  az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles,  az  elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,  hogy  tájékoztassa  az  adatokat  kezelő  adatkezelőket,  hogy  a  Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

16.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a következőkről:

– Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, továbbá

– az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől, illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per  elbírálása  a  törvényszék  hatáskörébe  tartozik.  A  per  –  az  érintett  Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

17.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal  gondoskodik  a  jogszabályok,  valamint  az  egyéb  adat-  és  titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

17.2.  A  látogatottság  mérésének  és  a  webhely  használatára  vonatkozó  szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

17.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése  érdekében,  ahhoz  szükséges  és  arányos  mértékben  történik,  a  vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 1. Jogérvényesítés

18.1. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi  CXII.  törvény  alapján  bíróság  előtt  gyakorolhatják,  valamint  a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Tájékoztató a sütik alkalmazásáról:

(A dokumentumot ha szeretnéd ITT letöltheted)

1. Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Váncsodiné Rudolf Elisabeth e.v.

Nyilvántartási szám: 51499013

Adószám: 68268556137

Székhely: 7130 Tolna, Homokdomb u.11.

Webhely: www.liziartanddesign.hu

E-mail: info@liziartanddesign.hu (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Jelen webhely:

www.liziartanddesign.hu

internetcímen elérhető webhely.

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ.

A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól.

A cookie-kat az Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

2. A sütik jóváhagyása

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezünk el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban figyelmeztetjük Önt erre. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a webhelyünket, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra.

Amennyiben nem szeretné a webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, ne használja a webhelyünket.

Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

3. A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

4. A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes – ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

5. A böngészés ideje alatt érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.

6. Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.

7. A webhely üzemeltetőjétől (első féltől) származó sütik

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező sütikről van szó, melyek tulajdonságait, működését fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott oldalakat, esetlegesen (az Ön döntése szerint) a felhasználó nevét és jelszavát jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával, illetve – az Ön döntése szerint – ne kelljen újra azonosítania magát, illetve újra bejelentkeznie. A webhelyünk regisztrált felhasználói számára a megfelelő jogosultságok biztosítása érdekében alkalmazzuk a sütiket; ha a felhasználó belépett a webhelyre, megkapja a szükséges jogosultságokat. Ezzel kapcsolatban egyéb információt nem tárolnak ezek a sütik, azt sem, hogy mikor lépett be, ki lépett be, egyszerűen a belépési jogosultságot ellenőrizzük használatukkal.

Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él, illetve kilépésekor szűnik meg.

Kivétel ez alól a belépési adatokat az Ön döntése alapján megjegyző süti, mely az Ön böngészéshez használt eszközén eltárolódik 365 napig.

8. A harmadik féltől származó sütik

A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak szerint.

9. Google sütik

A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra.

Ezen anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. További információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://www.google.com/analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – 2 óra és hat hónap közötti időtartam.

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

10. Facebook sütik

Adatkezelő közösségi oldalának elérését, illetve jelen webhely közösségi oldalon való megosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán.

11. Naplófájl bejegyzések

Adatkezelő webhelyét üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra. Amennyiben az ilyen eszközzel történő adatkezeléshez nem járul hozzá, kérjük, ne használja webhelyünket.

A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelés módjára vonatkozóan tartalmaz információkat. A webhely ilyen jellegű, illetve más személyes adatokat érintő adatkezelésére vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az “Adatkezelési tájékoztató” című dokumentumot.

2018.06.14.

Rudolf Elisabeth e.v.